2024-07-22, Pirmadienis 
   Naujienos   >>

Naujienos
Mokyklos aplinka – mūsų pasaulis ir ateitis

Publikuota: 2016-04-13 | Autorius: Genė Talačkienė, Vilniaus Trakų Vokės gimnazijos direktorė

2016 m. kovo 22 d. Vilniaus Trakų Vokės gimnazija, bendradarbiaudama su VšĮ Trakų švietimo centru, pakvietė pradinių klasių mokytojus į surengtą respublikinę pradinių klasių mokytojų konferenciją ,,Mokyklos aplinka – mūsų pasaulis ir ateitis“. Į konferenciją susirinko daugiau kaip 70 dalyvių, kurie išklausė skaitomus pranešimus. Pranešimų temos buvo įvairios, tačiau visos jos buvo nukreiptos į mokymosi aplinką, kaip į vieną iš kokybiško švietimo veiksnių.

Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) Ugdymo pagrindų katedros doc. dr. Rita Makarskaitė–Petkevičienė pranešime ,,Šiandieninė mokymo/si aplinka: situacija, galimybės, lūkesčiai“ pabrėžė, kad mokymosi aplinką lemia keturių veiksnių - mokinio, mokytojo, ugdymosi turinio ir erdvės - sąveika. Pranešėja pristatė mokymosi aplinkos aspektus, sąlygas, demonstruojančias aplinkos struktūrą, mokymosi aplinkos elementus. Kartu su daktare dalyvavusios LEU pradinio ugdymo pedagogikos studijų programos studentės Gintarė Plankytė ir Monika Viršutaitė konferencijos dalyvius supažindino su gamtos pažinimo gebėjimų ugdymu mokantis žaliose aplinkose ir mokinių orientavimosi gebėjimų ugdymu lauke.

Konferencijoje dalyvavo Trakų Vokės gimnazijos patalpose įsikūrusios pirmosios Demokratinės mokyklos Lietuvoje vadovė Donata Norkienė, kuri pristatė savo ugdymo įstaigą, ji sakė, kad ugdymo įstaigoje demokratijos mokosi vaikai per kasdienę praktiką, čia jie ugdosi svarbiausias gyvenimiškas kompetencijas: kritinį mąstymą, viešąjį kalbėjimą, atsakingumą, savarankiškumą. Mokykla yra sukurta vaikams ir ji prisitaiko prie vaikų poreikių, o ne atvirkščiai. Čia stengiamasi sukurti įkvepiančią aplinką, kuri atitinka kiekvieno vaiko raidą, jo intelektinius bei kūrybinius poreikius ir skatina siekti aukščiausių rezultatų.

Edukacines pamokas gamtoje pristatė Vilniaus Trakų Vokės gimnazijos mokytojos metodininkės Rita Bakšienė ir Alvydė Vinkevičienė pranešime ,,Paprasta, bet įdomu“, mokytojos vadovaudamosi liaudies išmintimi, kad gamta – geriausia mokytoja, papasakojo, kaip pamokų metu gamtą pasitelkia į pagalbą. ,,Geros mokyklos koncepcijoje“ pažymima ugdymosi aplinkos įvairovė, tai ,,klasė lauke“ ir kitoks mokyklos teritorijos pritaikymas ugdymui(si). Funkcionali, dinamiška ugdymo(si) aplinka stimuliuoja mokymąsi, skatina mąstymą, kūrybiškumą.

Visagino ,,Verdenės“ gimnazijos pradinių klasių mokytoja ekspertė Danguolė Savičienė pranešime ,,Tautiškumo idėjos mokant pradinukus“ pažymėjo, kad teatras yra vaizdingiausia priemonė mokyti - mokyti sklandžiai, gražiai ir įdomiai. Mokytoja sakė, kad taikydamas tautiškumo idėjas nežinai, ką darai – mokaisi ar žaidi, ilsiesi ar dirbi – jauti vien, kad tas laikas perniek nenueina, kad jis taurina, kelia dvasią, stiprina. Danguolė Savičienė pateikė daugybę praktinių pavyzdžių, taikomų jos veikloje. Tokio pobūdžio veikla mokykloje yra puiki dirva visapusiškam vaiko asmenybės ugdymui. Tai mokytojui leidžia integruotai spręsti nemažai uždavinių vienu metu: geriau pažinti vaiką, o vaikui – atrasti bei plėtoti savo kūrybines galias, lavinti kalbos jausmą, tenkinti vaiko pramogų, bendravimo poreikius, spręsti individualias elgesio, drausmės problemas.

Šalčininkų r. Dieveniškių ,,Ryto“ gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė Irena Ardišauskienė pranešime ,,Lietuvių kalbos ugdymas teatro ženklais pradinėse klasėse“ kalbėjo apie teatro veiklą mokykloje, ši veikla yra puiki dirva visapusiškam vaiko asmenybės ugdymui, ji mokytojui leidžia integruotai spręsti vienu metu nemažai uždavinių, kurie padeda geriau pažinti vaiką, plėtoti jo kūrybines galias, lavinti kalbos jausmą, tenkinti vaiko bendravimo poreikius, spręsti individualias elgesio, drausmės, etikos problemas.

Vilniaus lopšelio–darželio ,,Spindulėlis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Andrejeva pranešime ,,Žaisdami keliaujame į tyliukų šalį“ pristatė vykdytą projektą ir pateikė išvadas, kad mokytojai ugdymo proceso metu turi ieškoti kuo įvairesnių ir įdomesnių būdų triukšmui mažinti, išmokyti vaikus valdyti emocijas, mokyti tarpusavio bendravimo ir bendradarbiavimo, įtraukti vaikų tėvus sprendžiant grupėje kylančias problemas.

Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė Loreta Keblienė pranešime ,,Pozityvaus elgesio formavimas pradinio ugdymo procese“ pristatė praktiniame darbe naudojamus pavyzdžius.

Vilniaus Trakų Vokės gimnazijos vyresnioji mokytoja Rasa Kasperavičiūtė pristatė integruotą pamoką ,,Mokomės gamtoje“, kurioje mokiniai dirbdami grupėse, bendraudami ir bendradarbiaudami stebi aplinkoje vykstančius pokyčius, atlieka matematikos, pasaulio pažinimo ir kitų mokomųjų dalykų užduotis, naudodami gamtinę medžiagą, mokosi rūpintis ir pasidžiaugti tuo, ką turi šalia. Taip yra skatinama mokinių mokymosi motyvacija, ugdomos mokinių bendrosios ir dalykinės kompetencijos.

Vilniaus r. Rukainių gimnazijos pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja Ilona Kutrevičienė pranešime ,,Kaip sudominti mokinius“ kalbėjo, kad jų ugdymo įstaigoje mokytojai, analizuodami informaciją apie mokinių mokymąsi, ieško būdų, ką ir kaip gerinti mokytojų ir mokyklos darbe, pranešėja papasakojo, kaip mokytojai dirba klasės valandėlių, atvirų integruotų pamokų metu, bendradarbiauja su tėvais, dalykų mokytojais, vietos bendruomene, kaip organizuoja veiklą už mokyklos ribų, nes tik aktyvusis mokymasis sukuria gerą abipusį ryšį tarp mokinio ir mokytojo.

Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos pradinių klasių vyresnioji mokytoja Jolita Petkevičienė pranešime ,,Pasaulio pažinimo pamoka kitaip, įsivertinimas“ papasakojo, kaip yra vedamos pasaulio pažinimo pamokos.

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro vyresnioji auklėtoja Jurgita Jakonė ir vyresnioji pradinių klasių mokytoja Lina Voverienė pranešime ,,Patirtis dirbant su aklaisiais ir silpnaregiais“ atskleidė, kuo neregių pasaulis skiriasi nuo mūsų, matančiųjų, pasaulio, pabrėžė, kad su tokiais vaikais kūrybiškai dirbdamas mokytojas gali išmokyti naujų, vaikams dar nepažįstamų veiklos sričių, pasiūlyti sukurti netikėtus, įdomius darbelius ir vaikas dalyvaudamas šioje veikloje reiškia savo išgyvenimus, santykį su aplinka. Pranešėja pacitavo A.Jonyno žodžius: ,,Visų pirma reikia pakeisti visuomenės požiūrį į regėjimą praradusį žmogų ir paties neregio arba silpnaregio žmogaus požiūrį į save. Jeigu aklas žmogus neturės pašėlusios svajonės, begalinio tikėjimo, nedaug mes pasieksime.“

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro auklėtoja metodininkė Irena Jakonienė skaitydama pranešimą ,,Pedagoginės sėkmės istorija ,,Pradinių klasių mokinių kūrybiškumo ugdymas popietinėje veikloje“ akcentavo, kad svarbu galvojant apie konkretų vaiką, kurio kūrybines galias norime sustiprinti, pirmiausia įsigiliname, kas pačiam vaikui yra įdomu, kas jam teikia malonumo. Mokytojo sėkmė priklauso nuo tikslumo ir nuoširdumo, įvertinimo, priėmimo, pasitikėjimo bei empatiško supratimo. Tik kūrybiškai dirbantis mokytojas išugdys kūrybišką asmenybę. Buvo pateikti vaikų kūrybiniai darbeliai, naudojant įvairias atlikimo technikas.

Didelį įspūdį paliko Vilniaus Trakų Vokės gimnazijos vyresniosios mokytojos Aistės Vaikšnorienės ir vyresniosios mokytojos Jolitos Čejauskienės pamokų pristatymas ,,Microsoft Mouse Mischief technologijos naudojimas pamokose ,,Pelės išdykėlės“. 2011–2013 m.m. gimnazija kartu su 14 partnerių bendrojo ugdymo mokyklų įgyvendino projektą ,,Mokymo inovacijų taikymo infrasruktūros kūrimas siekiant plėtoti netradicinio ugdymo formų įvairovę“. Įgyvendinant projektą buvo sukurta daugiau kaip 400 Power Point skaitmeninių pamokų, tinkamų naudoti su ,,Pelėmis išdykėlėmis“ Parengtos pamokos apima visus mokomuosius dalykus, įvairias ugdymo sritis, ugdo skirtingus mokinių gebėjimus, atitinkančius Pradinio ugdymo bendrąsias programas.

Sukurtos skaitmeninės programos yra labai įvairios. Vienos jų yra išsamios, pateikiančios ir nuoseklią mokomąją medžiagą, ir ,,pelių užduotis“, kitos siūlo trumpesnes, žaismingas pasitikrinamąsias mokomąsias apklausas. Todėl kiekvienas mokytojas, atsižvelgdamas į savo mokinių gebėjimo lygį ir pamokos uždavinį, turi pasirinkimo ir kūrybiškumo pritaikymo galimybę. Net ir neturint Microsoft Mouse Mischief integruotos programėlės ir kompiuterio pelių, mokytojams yra sudaryta puiki galimybė pritaikyti bei organizuoti tikslingas, įdomias interaktyvias veiklas.

www.peliukai.lt – tai atvira duomenų bazė. Vilniaus Trakų Vokės gimnazijos mokytojos kviečia naudotis sukurtomis interaktyviomis pamokėlėmis, kurios pagyvins ir suteiks žaismingumo pradinukų pamokoms. Juk sužadinus mokinių motyvaciją, įtraukiant juos į aktyvią, smagią ir įdomią veiklą, galima pasiekti daug geresnių mokymosi rezultatų.

Gimnazijos fojė, prie aktų salės, buvo eksponuojami mokytojų tradicinės aplinkos stendiniai pranešimai. Tai paliko didelį įspūdį konferencijos dalyviams.

Konferencijos ,,Mokyklos aplinka – mūsų pasaulis ir ateitis“ pertraukų metu dalyviai turėjo galimybę pabendrauti ir prie kavos, arbatos puodelio, čia jie būrėsi į savitą bendruomenę.

Apibendrindama konferencijos pranešimus, Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) Ugdymo pagrindų katedros doc. dr. Rita Makarskaitė-Petkevičienė pasiūlė pradinių klasių mokytojams, kad konferencija ,,Mokyklos aplinka – mūsų pasaulis ir ateitis“ taptų tradicija ir kiekvienais mokslo metais sukviestų pradinių klasių mokytojus pasidalinti gerąja patirtimi.

Nuotraukose: konferencijos akimirkos.
Akimirkos iš mūsų gyvenimo


Vyksta registracija į renginius

  •    

Edukacinės patirties bankas

  •    

Mums svarbi Jūsų nuomonė

  •    VšĮ Trakų švietimo centras


Kalendorius


LIEPA
Pr A T K Pn Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Darbo laikas

Pirmadienis 8:00 - 17:00
Antradienis 8:00 - 17:00
Trečiadienis 8:00 - 17:00
Ketvirtadienis 8:00 - 17:00
Penktadienis 8:00 - 15:45
Šeštadienis -
Sekmadienis -
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

  •