2021-05-15, Šeštadienis 
   Veikla   >>  2020/2021 metų seminarų sąrašas   >>

Naujienos
2020-ais/2021-ais metais vykdomos šios akredituotos programos, kursai


1-a programa „Individuali pažanga ir mokymosi pasiekimai mokinių asmenybės brandai“ 40 akad. val. (6 moduliai ): 2020-03-04 iki 2022-03-04

1 modulis. ,,Šiuolaikiškos pamokos vadyba ir aktyvus kiekvieno mokinio mokymasis".
2 modulis. „Individualios mokinių pasiekimų pažangos stebėjimas, pokyčių analizavimas ir fiksavimas pamokoje, siekiant geresnių pasiekimų patirtis “ .
3 modulis. ,,Patrauklių, aktyvių veiklų (metodų), pažangos ir pasiekimų vertinimo bei mokinių įsivertinimo metodikų sėkmių pavyzdžiai, kurie padėjo pagerinti mokinių pasiekimus" .
4 modulis. „Asmeninių ir grupinių tiriamųjų (kūrybinių) ugdomųjų projektų vieta šiuolaikinėje pamokoje: planavimas, organizavimas ir vertinimas‘‘.
5 modulis. ,,Grįžtamasis ryšys kaip įsivertinimas. Apie procesą, pasiekimus ir rezultatus. Metodikų sėkmės pavyzdžiai".
6 modulis. „Kitokių patirčių, aktyviųjų veiklų (metodų) pamoka mokinių mokymosi pasiekimams optimizuoti".


2-a programa „Pamokos organizavimas mokytojo praktiko požiūriu“ “ 40 akad. val. (6 moduliai ): 2020-03-04 iki 2022-03-04

1 modulis. ,,Mokytojo vaidmuo šiuolaikinėje pamokoje“.
2 modulis. ,,Mokinio skirtybių suvokimas, atpažinimas ir panaudojimas siekiant jo pažangos".
3 modulis. ,,Kitokių (išskirtinių) patrauklių, aktyvių veiklų (metodų), pažangos ir pasiekimų vertinimo metodikų sėkmės pavyzdžiai, kurie padėjo pagerinti mokinių pasiekimus" .
4 modulis. „ Asmeninių ir grupinių tiriamųjų (kūrybinių) ugdomųjų projektų vieta šiuolaikinėje pamokoje: planavimas, organizavimas ir vertinimas“.
5 modulis. ,,Grįžtamasis ryšys, kaip įsivertinimas apie procesą, pasiekimus ir rezultatus.
6 modulis. „Mokytojo praktiko patarimai organizuojant aktyviųjų veiklų pamoką šiandien“ .


3-a programa „Projektas - aktyvaus mokinių ugdymosi metodas“ 40 akad. val. (6 moduliai ): 2020-03-04 iki 2022-03-04

1 modulis. ,,Mokytojo vaidmens kaita šiuolaikinėje tiriamosios veiklos pamokoje".
2 modulis. „Praktinės tiriamosios veiklos projektinės patirtys, siekiant mokinių mokymosi pažangos“.
3 modulis. ,,Patrauklių aktyvių tiriamosios veiklos projektų vertinimo bei mokinių įsivertinimo sėkmės pavyzdžiai, kurie padėjo pagerinti mokinių pasiekimus".
4 modulis. „Asmeninių ir grupinių tiriamųjų (kūrybinių) ugdomųjų projektų vieta šiuolaikinėje pamokoje: planavimas, organizavimas ir vertinimas“.
5 modulis. ,,Aktyviųjų metodų (veiklų) mugė: projektą rengi - mokaisi mokytis" .
6 modulis. „Kitokių patirčių, aktyviųjų veiklų (metodų) pamoka mokinių mokymosi pasiekimams gerinti".


4-a programa „Aktyviųjų veiklų planavimas ir individualios pažangos matavimas matematikos pamokose" 40 akad. val. (6 moduliai ): 2020-03-04 iki 2022-03-04

1 modulis. „Matematikos mokytojo aktyvus vaidmuo šiuolaikinėje matematikos pamokoje: iššūkiai, permainos, galimybės ir pokyčiai“.
2 modulis. ,,Mokinių individualios pažangos matavimas, gerinant matematikos mokymosi pasiekimus" .
3 modulis. ,,Kitokių (išskirtinių) matematikos pamokų sėkmės, kurios padeda gerinti matematinio ugdymo pasiekimus".
4 modulis. ,,Loginio mąstymo ir problemų sprendimo uždavinių kūrimas, vertinimas ir sprendimas - kiekvieno mokinio savivaldžio ugdymosi veikla".
5 modulis. ,,Integruotas projektas (asmeninis, grupinis) kaip aktyvaus ugdymosi metodas matematikos pamokose".
6 modulis. „Kitokių patirčių, aktyviųjų veiklų (metodų) pamoka mokinių matematikos mokymosi pasiekimams optimizuoti".


5-a programa ,,Integruotas ugdymas - kiekvieno mokinio aktyvaus mokymo(si) sėkmė" 40 akad. val. (6 moduliai ): 2020-03-04 iki 2022-03-04

1 modulis. ,,Vertikalioji ir horizontalioji integracija šiuolaikiškoje pamokoje".
2 modulis. „Integruotas projektinis darbas - aktyvus šiuolaikinio mokymosi metodas“ .
3 modulis. ,,Tiriamųjų integruotų veiklų atradimų laboratorija ,,Pagaukime sėkmę drauge" .
4 modulis. „Individualizavimas, diferencijavimas ir personalizavimas pamokoje“.
5 modulis. „Aktyviųjų metodų (veiklų) mugė“.
6 modulis. „Kitokių patirčių, aktyviųjų veiklų (metodų) pamoka mokinių mokymosi pasiekimams optimizuoti".


6-a programa „Šiuolaikinės pamokos aspektai remiantis geros mokyklos koncepcija“ 40 akad. val. (5 moduliai ): 2020-02-19 iki 2022-02-19

1 modulis. ,,Geros mokyklos koncepcijos rodiklių įprasminimas pamokose ir mokyklos veikloje‘‘.
2 modulis. ,,Mokinių įsivertinimas ir vertinimas, pažangos stebėjimas‘‘.
3 modulis. ,,Pamokos įsivertinimas siekiant ugdymo kokybės‘‘.
4 modulis. ,, Kolegialaus grįžtamojo ryšio įtaka mokinių pasiekimams‘‘.
5 modulis. ,, Mokymosi paradigma mokinių ir mokytojų veikloje‘‘.


7-a programa ,,Tarptautinės efektyvumo ir kokybės gerinimo metodikos programos ,,Lean" diegimas ugdymo įstaigose‘‘ 114 akad. val. (6 moduliai ) 2020-01-03 iki 2024-01-03

1 modulis. „Lean įrankiai. Lean sistemos taikymo galimybės“.
2 modulis. „5 S sistema, įtvirtinimas ir standartizavimas“.
3 modulis. „Kaizen Teian sistema“.
4 modulis. „Analizės įrankiai ir A3“.
5 modulis. „Lean lentos ir kasdieninis veiklos valdymas“.
6 modulis. „Standartizavimas ir kompetencijų valdymas“.


8-a programa ,,Mokinių mokymosi motyvacijos stiprinimas didinant atsakomybę už išmokimą‘‘40 akad. val. (6 moduliai): 2020-02-17 iki 2022-02-17

1 modulis. “Įvadinė dalis”.
2 modulis. „Kiekvieno mokinio pažangos siekis”.
3 modulis. „Mokymosi savivaldumas“.
4 modulis. „Aktyviųjų mokymosi metodų taikymas ugdymo procese“.
5 modulis. „Mokymosi organizavimo praktika“.
6 modulis. „Pagalba mokantis“.


9-a programa ,,Asmeninės mokinių pasiekimų pažangos matavimas ir vertinimas“ 40 akad. val. (6 moduliai ): 2020-02-17 iki 2022-02-17

1 modulis. „Įvadinė dalis“.
2 modulis. „Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo planavimas“.
3 modulis. „Formuojamojo vertinimo strategijos ir būdai“.
4 modulis. „Diagnostinis vertinimas‘.
5 modulis. „Vertinimo praktika‘.
6 modulis. „(Įsi)vertinimo duomenų naudojimas tolimesniam pažangos siekiui“ .


10-a programa „Naujosios kartos vaikai - iššūkis mokytojui. Kaip juos ugdyti ir vertinti ? " 40 akad. val. (5 moduliai): 2019-10-10 iki 2022-10-10

1 modulis. ,,Naujosios kartos vaikų ( ekrano vaikų) ypatumai, mokymo ir vertinimo metodai padedantys patirti mokymosi sėkmę."
2 modulis. „ Šiuolaikiškas ir inovatyvus bendravimas ir bendradarbiavimas su tėvais “.
3 modulis. „Vaikų ir pedagogų emocinio intelekto stiprinimas : kaip padėti vaikui įveikti nerimą, pyktį ir baimes.“
4 modulis. „ Kartu įveikime mokymosi sunkumus. Darbas su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais“ .
5 modulis. ,, Mokinių mokymosi motyvacijos skatinimo sistemos susikūrimas. Patrauklių aktyvių veiklų (metodų) paieška ir taikymas pamokoje."


11-a programa „Vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimą, kokybiškas ugdymas(is), pozityvios patirties sklaida“ 48 akad. val. ( 2 moduliai):2020-02-12 iki 2023-02-12

1 modulis „Mokinių, turinčių autizmo spektro sutrikimų (ASS), ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje (pradinėse klasėse)“.
2 modulis „Vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimą, skirtingų kompetencijų ugdymas“.


12-a programa ,,Socialinės ir emocinės vaiko gerovės didinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje” 45 akad. val. (3 moduliai): 2020-03-27 iki 2022-03-27

1 modulis „Pyktis ir džiaugsmas - nuo chaoso iki bendradarbiavimo“.
2 modulis „Vaikai skirtingi, grupė – viena“.
3 modulis „Socialinio emocinio intelekto ugdymu (SEU) pagrįstų ir palankių vaikui drausminimo, bendravimo ir bendradarbiavimo metodų taikymas“.


13-a programa „Sveikatai palanki mityba“ 40 akad. val. (5 moduliai): 2020-04-22 iki 2022-04-22

1 modulis „ Mitybos pagrindai“.
2 modulis „ Maisto produktų ABC“.
3 modulis „Maitinimo rekomendacijos“.
4 modulis „Maisto sauga ir kokybė“.
5 modulis „Maisto gaminimo ABC“.


14-a programa „Įvairiapusių raidos sutrikimų turinčių vaikų ugdymas: iššūkiai ir galimybės“ 80 akad. val. (10 modulių): 2020-04-24 iki 2022-04-24

1 modulis „Vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, ugdymo ypatumai“.
2 modulis „Struktūruota aplinka ir veikla kaip pagalba vaikui, turinčiam įvairiapusių raidos sutrikimų“.
3 modulis ,,Sensorinės integracijos sunkumų įveika, ugdant vaikus, turinčius įvairiapusių raidos sutrikimų”.
4 modulis „Vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, kalbos ir komunikacijos ugdymas“.
5 modulis „Vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, socialinės interakcijos gerinimo būdai ikimokyklinėse ugdymo įstaigose“.
6 modulis „Vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, socialinių įgūdžių ugdymas mokykliniame amžiuje“.
7 modulis „Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijos sistema (pepi) ugdymo įstaigoje“.
8 modulis „Elgesys: stebėjimas, vertinimas, intervencija“.
9 modulis „Mokymo strategijų taikymas, dirbant su vaikais, turinčiais įvairiapusių raidos sutrikimų“.
10 modulis „Pagalbinių technologijų naudojimas, dirbant su vaikais, turinčiais įvairiapusių raidos sutrikimų“.


15-a programa „ Saugios mokymo ( si ) aplinkos kūrimas mokytojui, mokiniams ir mokinių tėvams" 40 akad. val. (6 moduliai): 2020-04-24 iki 2022-04-24

1 modulis „Geros nuotaikos vadovas pedagogo darbe. Emocinis intelektas ".
2 modulis „ Šiuolaikiškas ir inovatyvus bendravimas su vaikais ir tėvais“.
3 modulis „ Stresas ir perdegimas pedagogo darbe“.
4 modulis „Emocinis vaikų saugumas. Kelionė po jausmų labirintus “.
5 modulis „Mokytojo padėjėjas – ugdymo proceso dalyvis“.
6 modulis ,,Grįžtamasis ryšys kaip mokymai padėjo geriau pažinti save ir išlikti darnoje?‘‘


16-a programa „Švietimo/ugdymo įstaigų teisiniai klausimai“ 40 akad. val. ( 5 moduliai): 2020-06-26 iki 2022-06-26

1 modulis „Mokytojų ir mokinių teisės bei pareigos švietimo įstaigoje. Mokytojo ir įstaigos atsakomybės ribos. Teismų praktika“.
2 modulis „Kaip užtikrinti vaiko teises ugdymo/švietimo įstaigoje. Ką privalo žinoti įstaiga ir jos darbuotojai, efektyviam ir greitam problemų sprendimui“.
3 modulis „Vadovo teisinė atsakomybė švietimo/ugdymo įstaigoje. Teismų praktika“.
4 modulis „Kaip užtikrinti tinkamą duomenų apsaugą švietimo/ugdymo įstaigose. Kaip elgtis kai nustatomas duomenų saugos pažeidimas“.
5 modulis „Darbo teisės aktualijos švietimo/ugdymo įstaigų darbuotojams“.


17-a programa „Mokinys skaitmeninėje klasėje: įrankiai ir mokymosi aplinkos“ 130 akad. val. (5 moduliai):2020-08-12 iki 2022-08-12

1 modulis. Moodle nuotolinio mokymo(si) platforma ir jos galimybės.
2 modulis. Sinchroninio mokymo programa Zoom ir jos galimybės.
3 modulis. Google įrankiai ir jų taikymas nuotolinėje pamokoje.
4 modulis. Mobiliosios aplikacijos mokymui(si).
5 modulis. Skaitmeniniai ženkleliai mokinių kompetencijoms vertinti.


18-a programa ,,Sisteminio grįžtamojo ryšio taikymas ikimokyklinėje įstaigoje siekiant ugdymo kokybės gerinimo‘‘ (40 akad. val.) 3 moduliai. 2020-06-29 iki 2022-06-29

1 modulis. Grįžtamojo ryšio teoriniai aspektai.
2 modulis. Pasiruošimas grįžtamojo ryšio teikimui.
3 modulis. Savarankiško darbo užduoties pristatymas ir aptarimas.


19-a programa „Tarpusavio ugdomojo konsultavimo grupės praktikumai“. 40 akad. val. (skirta smuiko dalyko mokytojams). 2020-02-17 iki 2022-02-17


20-a programa „Bendrųjų kompetencijų ugdymas šiuolaikinėje geografijos pamokoje“. 40 akad. val. 2020-03-02 iki 2022-03-02


21-a programa „ Šiuolaikiškas ir inovatyvus bendravimas ir bendradarbiavimas“. 40 akad. val. (4 moduliai). 2020-04-21iki 2022-04-21

1 modulis. Naujosios kartos vaikų amžiaus tarpsnių ypatumai ir pagalba vaikui.
2 modulis. Šiuolaikiškas ir įnovatyvus bendravimas ir bendradarbiavimas su tėvais.
3 modulis. Vaikų ir pedagogų emocinio intelekto stiprinimas.
4 modulis. Tėvų ir pedagogų švietimas ,,Aukime kartu‘‘.


22-a programa „Solinio ir ansamblinio muzikavimo akordeonu aktualijos“. 42 akad. val. 2020-06-22 iki 2022-06-22


23-a programa ,,Ugdymo įstaigų vadovų ir pavaduotojų vadovavimo ir lyderystės kompetencijų gilinimas‘‘ 40 akad. val. (3 moduliai):2020-04-16 iki 2022-04-16

1 modulis „Vadovavimas ir asmeninis efektyvumas".
2 modulis „Efektyvus komandos formavimas ir bendravimo psichologija“.
3 modulis „ Kokybiškos ugdymo įstaigos kūrimas“.


24-a programa „Kūrybinio mąstymo ir problemų sprendimo („Design Thinking“) metodika ir praktika, naudojant „MicroBit“, „CoSpaces“ ir 3D projektavimo įrankius“. 96 akad. val.(3 moduliai) 2019-03-16 iki 2021-03-16

1 modulis „Žaidimų ir elektronikos programavimas su ,,MicroBit‘‘ mikrokompiuteriu“.
2 modulis „Projektavimas. Intuityvus supratimas apie koordinačių plokštumas ir skaitmeninį objektų judėjimą erdvėje per matematikos prizmę“.
3 modulis „Maketų kūryba trimačiu spausdintuvu, ugdant geometrinį mąstymą“.


25-a programa „Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas“. 40 akad. val.(4 moduliai): 2019-01-21 iki 2022-01-21

1 modulis „Socialinio emocinio ugdymo samprata ir diegimo mokyklos bendruomenėje principai“.
2 modulis „Socialinio ir emocinio ugdymo integravimas į visas ugdymo sritis“.
3 modulis „Socialinio ir emocinio ugdymo plėtojimo tvarumo veiksniai“.
4 modulis „Socialinio ir emocinio ugdymo plėtojimo mokykloje veiksmų planas“.


26-a programa „ Psichologiniai pedagoginio darbo aspektai savęs ir mokinių pažinimo, ugdymo bei vertinimo kontekste". 40 akad. val.(2 moduliai): 2020-04-16 iki 2022-04-16

1 modulis „Streso faktorius pedagoginiame darbe, psichologinis atsparumas, savipagalba.“.
2 modulis „Psichologiniai ugdymo aspektai“.


27-a programa „Taikomosios elgesio analizės metodikos taikymas‘‘. 40 akad. val. (6 moduliai):2018-11-13 iki 2021-11-13

1 modulis „Palankios ir įtraukios aplinkos kūrimas autistams“.
2 modulis „Taikomosios elgesio analizės metodikos pagrindiniai principai“.
3 modulis „Verbalinio elgesio vertinimo metodikos“.
4 modulis „Vertinimo įrankio VB-MAPP ir kitų naudojimas“.
5 modulis „Įvadas į alternatyviąją komunikaciją. Gestai“.
6 modulis „Probleminio elgesio analizė ir valdymo būdai“.


28-a programa „Fortepijono studija“. 120 akad. val.(7 moduliai):2018-04-16 iki 2021-04-16

1 modulis „Lietuvių liaudies dainelės ir žaidimai vaikams“.
2 modulis „Etiudų, gamų grojimas“.
3 modulis „V.A. Mocarto, L. Bethoveno, J. Haidno kūriniai vaikams“.
4 modulis „Lietuvių kompozitorių kūrinių vaikams atlikimas“.
5 modulis „Autorinės dainos vaikams“.
6 modulis „Populiariosios muzikos kūriniai fortepijonu“.
7 modulis „Džiazinės muzikos ypatumai‘‘.


29-a programa „Į vaiką orientuotas ugdymas“. 40 akad. val.(7 moduliai): 2018-05-25 iki 2021-05-25

1 modulis „ Pagalba vaikams turintiems kalbos sutrikimų“.
2 modulis „ Kaip įveikti dėmesio sutrikimo keliamus sunkumus?“.
3 modulis „Autizmo turinčio vaiko ugdymo ypatumai“.
4 modulis „Bendradarbiavimo svarba ugdant specialiųjų poreikių vaikus“.
5 modulis „Pažintinė ir psichosocialinė raida ikimokykliniame ugdyme“.
6 modulis „Tėvų elgesio stiliai. Reikalavimai pedagogo asmenybei“.
7 modulis „Pagarbos vaikui samprata‘‘.


30-a programa „Emocinių kompetencijų ir sąmoningumo ugdymas“. 40 akad. val. 2017-11-06 iki 2020-11-06


31-a programa „ Mokymasis eksperimentuojant – praktinių seminarų ciklas“. 40 akad. val. (2 moduliai): 2020-04-21iki 2022-04-21

1 modulis „Aš jaunasis mokslininkas".
2 modulis „Mokymasis eksperimentuojant“.


32-a programa „Grįžtamojo ryšio taikymas stiprinant bendradarbiavimo kultūrą mokykloje“. 40 akad. val. 2020-04-27 iki 2022-04-27


33-a programa „Solinio ir ansamblinio muzikavimo akordeonu aktualijos“. 42 akad. val. 2019-07-18 iki 2021-07-18


34-a programa „Kūrybiškų ir inovatyvių metodų taikymas dailės pamokose. Nuotolinis ir kontaktinis ugdymas“. 40 akad. val. 2020-08-12 iki 2022-08-12


35-a programa „Efektyvios šiuolaikinės tikybos pamokos planavimas ir organizavimas“ 40 akad. val. 2020-07-14 iki 2022-07-14


36-a programa „Vertybių ugdymo strategijos kintančiame globaliame kontekste‘‘ 40 akad. val. (6 moduliai): 2020-08-21 iki 2022-08-21

1 modulis „Įvadas į olimpinių vertybių ugdymą".
2 modulis „Edukacinės temos Olimpiniame švietime“.
3 modulis „ Kintantis globalus ir švietimo kontekstas“.
4 modulis „OVUP metodų ir edukacinių užsiėmimų išbandymas“.
5 modulis „Ugdymo strategijos ir nuotolinio mokymo integravimas į OVUP“.
6 modulis ,,Edukacinių užsiėmimų kūrimas naudojantis OVUP 2.0 leidiniais.‘‘


37-a programa ,,Šventojo rašto pažinimas ir dėstymo metodai pamokose‘‘. 40 akad. val. 2020-08-31 iki 2022-08-31


38-a programa ,,Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčio mokinio atpažinimas ir kokybinės pažangos siekimas mokykloje‘‘. 40 akad. val. 2020-09-15 iki 2022-09-15

1 modulis ,,Bendravimas ir bendradarbiavimas su vaikais mokykloje: vaikų auklėjimas ir ugdymas su meile ir logika‘‘.
2 modulis ,,Švietimo ir mokymosi pagalbos mokymosi sunkumų turinčiam mokiniui teikimas mokykloje‘‘.
3 modulis ,,Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų sutrikimų apibūdinimas, rekomendacijos ugdymui ir mokymo priemonių pavyzdžiai: svarbiausi akcentai.
4 modulis ,,Elgesio sutrikimų turintis (EST) mokinys mano klasėje – kaip siekti pažangos?‘‘
5 modulis ,,Veiksmingi mokymo metodai pamokoje, kurioje ugdomas specialiųjų ugdymosi poreikių turintis mokinys‘‘.


39 programa ,,Katalikų teologija ugdymo procese‘‘. 40 akad. val. 2020-10-10 iki – 2022-10-10.


40 programa ,,Finansinio raštingumo mokymai pedagogams, pagalbos mokiniui specialistams, valstybės tarnautojams, gyventojams‘‘. 52 akad. val. 2020-10-10 iki 2022-10-10.

1 modulis ,,Sodros‘‘ paslaugos gyventojams ir verslui.
2 modulis ,,Finansiniai produktai, investavimas‘‘.
3 modulis ,,Lietuvos mokesčių sistema‘‘.
4 modulis ,,Praktinis verslumo ugdymas, mokesčių ABC‘‘.


41 programa ,,Nuotolinio mokymo(si) ir bendradarbiavimo aplinka‘‘. 60 akad. val. 2020-10-20 iki 2022-10-20.


42 programa ,,Psichologiniai pedagoginio darbo aspektai dvasinio ugdymo kontekste‘‘. 40 akad. val. 2020-10-20 iki 2022-10-20.

1 modulis ,,Konfliktinių situacijų pamokose sprendimo būdai ir prevencija‘‘.
2 modulis ,,Kaip būti autoritetu šiuolaikiniams mokiniams‘‘.
3 modulis ,,Apsaugos nuo seksualinės prievartos prevencinės gairės dirbantiems su nepilnamečiais.
4 modulis ,,Kaip motyvuoti mokinius neįprastais metodais‘‘.


43 programa ,,Tarpusavio ugdomojo konsultavimo grupės praktikumai‘‘ 40 akad. val. 2020-10-23 iki 2022-10-23.

1 modulis ,,Teminiai praktikumai smuiko dalyko mokytojams‘‘.
2 modulis ,,Teminiai praktikumai fortepijono dalyko mokytojams‘‘.
3 modulis ,,Teminiai praktikumai fleitos mokytojams.


44 programa ,,Nacionalinis ir asmeninis saugumas bei neuroedukacinių metodų taikymas kasdieniniame gyvenime‘‘. 41,5 val. 2020-11-02 iki 2022-11-02.

1 modulis ,,Lietuvos strateginė situacija, grėsmės ir asmens pilietinis brandumas‘‘.
2 modulis ,,Darbuotojų sąmoningumas saugant savo asmens duomenis‘‘.
3 modulis ,,Asmens duomenų rinkimas, naudojimas ir saugojimas įstaigoje‘‘.
4 modulis ,,Duomenų apsaugos reglamento reikalavimai: atsakomybė už jų nepaisymą‘‘.
5 modulis ,,Neuroedukacijos atsiradimo priežastys. Negatyvių minčių, emocijų įtaka žmogaus sveikatai‘‘
6 modulis ,,Požiūrio, elgesio ir mąstymo keitimo metodai : emocinių ir minčių higiena‘‘
7 modulis ,,Šviesos ir spalvos poveikis žmogaus psichoemocinei sveikatai: emocijų išpiešimas‘‘.


45 programa ,,Šiaudinių sodų, saulučių, žvaigždžių, suktukų rišimas bei pritaikymas ugdant bendruomeniškumą ir erdvinį mąstymą‘‘. 42 akad. val. 2019-12-30 iki 2022-12-30.


46 programa. ,,Skaitmeninis raštingumas mokytojams: informacijos valdymas, komunikavimas ir skaitmeninio turinio kūrimas‘‘. 49 akad. val. 2020-11-17 iki 2023-11-17.

1 modulis ,,Informacijos valdymas‘‘. 2 modulis ,,Komunikavimas internete ir elektroninis paštas‘‘.
3 modulis ,,Skaitmeninio turinio kūrimas ir bendradarbiavimas internete‘‘.


47 programa. Praktiniai nuotolinio ugdymo metodai mokytojams. 40 akad. val. 2020-11-17 iki 2023-11-17.

1 modulis ,,Pamokos organizavimo principai nuotoliniame ugdyme‘‘.
2 modulis ,,Vaizdo konferencijų įrankių naudojimas nuotoliniame ugdyme‘‘.
3 modulis ,,Įtraukusis skaitmeninis turinys nuotoliniame ugdyme‘‘.
4 modulis ,,Vertinimo įrankiai nuotoliniame ugdyme‘‘.
5 modulis ,,STEAM nuotoliniame ugdyme‘‘.
6 modulis ,,Psichologiniai iššūkiai ir jų sprendimai nuotolinio ugdymo metu‘‘.
7 modulis ,,Specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymas nuotoliniu būdu‘‘.


48 programa. ,,Viešasis kalbėjimas ir efektyvus komunikavimas‘‘. 2020-11-21 iki 2023-11-21.

1 modulis ,,Viešasis kalbėjimas ir efektyvus komunikavimas‘‘.
2 modulis ,,Žodinė savigyna-konfliktinių situacijų prevencijos ir sprendimo mokymai‘‘.


49 programa. ,,Pamokos kokybės tobulinimas‘‘. 50 akad. val.2020-11-21 iki 2023-11-21.

1 modulis ,, Ugdymo(si) diferencijavimas ir individualizavimas, atsižvelgiant į mokinių mokymo(si) poreikių įvairovę.
2 modulis ,,Individualios mokinio pažangos vertinimas‘‘.
3 modulis ,,Šiuolaikinės pamokos metodai ir būdai‘‘.
4 modulis ,,Gabių mokinių atpažinimas ir ugdymas pamokoje‘‘.
5 modulis ,,Šiuolaikiniai pamokos aspektai‘‘.
6 modulis ,,Mokinių mokymo(si) poreikių pažinimo būdai ir mokymo(si) tikslų planavimo galimybės.
7 modulis ,,Individualizuotas vertinimas ir įsivertinimas‘‘.
8 modulis ,,Grįžtamojo ryšio strategijos‘‘.


50 programa. ,,Diegiame ,,Mąstymo mokyklos‘‘ mokymų programą‘‘. 40 akad. val. 2020-11-23 iki 2023-11-23.

1 modulis ,,Strateginė sesija su 8 narių komanda‘‘.
2 modulis ,,Vaizdinių priemonių‘‘ mokymai mokyklos pedagogams‘‘.
3 modulis ,,Praktinės konsultacijos‘‘.


51 programa. ,,Socialinio ir psichologinio darbo pagrindai dirbantiems su specialiųjų poreikių turinčiais įvairaus amžiaus asmenimis‘‘. 40 akad. val. 2020-12-02 iki 2023-12-02.

1 modulis ,,Socialinės pagalbos teikimo etikos klausimai‘‘.
2 modulis ,,Socialinės priežiūros paslaugų teikimas.
3 modulis ,,Suaugusiųjų, turinčiųjų proto ar psichikos negalią, savarankiškumo plėtotė.
4 modulis ,,Bendravimas su pagyvenusiais asmenimis, jų neigiamų emocijų valdymas‘‘.


52 programa. ,,Švietimo įstaigų vadovų strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo kompetencijų tobulinimas. 40 akad. val. 2020-12-02 iki 2023-12-02.


53 programa. ,,Valdorfo vaikystės pedagogikos teorija ir praktika‘‘. 44 akad. val. 2020-12-04 iki 2023-12-04.

1 modulis ,,Valdorfo pedagogikos idėjos ir metodai‘‘.
2 modulis ,,Valdorfo pedagogika kaip ryšio su vaiku ir pasauliu pedagogika.


54 programa. ,,Autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų ugdymo strategijos‘‘. 40 akad. val. 2020-12-14 iki 2023-12-14.

1 modulis ,,Autizmo apibūdinimas. Požymiai, priežastys, bendravimas.‘‘
2 modulis ,,ASS vaikų ugdymas: aplinkos ir veiklos struktūrizavimas‘‘.
3 modulis ,, Biofeedback metodo ir Biofeedback-Verim įrangos pristatymas‘‘.
4 modulis ,, ASS vaikų socialinių ir psichologinių įgūdžių lavinimas taikant biofeedback metodą.“
5 modulis ,, Treniravimasis, taikant biofeedback metodą (naudojama Biofeedback-Verim įranga).
6 modulis ,,Praktinė veikla autistų grupėje‘‘.


55 programa. ,,Trakų fanfarinė savaitė‘‘. 106 akad. val. 2020-12-15 iki 2023-12-15.


56 programa. ,,Gabūs vaikai – ugdymo iššūkiai ir galimybės‘‘. 40 akad. val. 2020 -12-30 iki 2023-12-30.

1 modulis ,,Gabumų samprata‘‘.
2 modulis ,,Gabių vaikų pažinimas‘‘.
3 modulis ,,Gabių vaikų vertinimas‘‘.


57 programa. ,,Muzikinių žaidimų interpretacija kasdieninėje darželio grupės veikloje‘‘. 40 akad. val. 2020-12-30 iki 2023-12-30.

1 modulis ,,Muzikinio ugdymo svarba ikimokykliniame ugdyme‘‘.
2 modulis ,,Muzikinių žaidimų integravimas į muzikines veiklas‘‘.
3 modulis ,,Muzikinių žaidimų taikymo galimybės‘‘.


58 programa. ,,Nuotolinio ugdymo praktinis vadovas, dirbantiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas‘‘. 40 akad. val. 2020-12-30 iki 2023-12-30.

1 modulis ,,Rekomendacijos, kaip dirbti ugdymo įstaigai nuotolinio ugdymo sąlygomis‘‘.
2 modulis ,,Vaizdo iliustracijos. Kaip jas sukurti?‘‘.
3 modulis ,,Nuotolinio ugdymo organizavimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose‘‘.
4 modulis ,,Nuotolinio ugdymo organizavimas pradinėse klasėse‘‘.


59 programa. ,,Pasakų, metaforinių, asociatyvinių paveikslėlių ir dailės terapijos metodų panaudojimas vaikų ugdyme‘‘. 40 akad. ak. 2021-01-19 iki 2024-01-19.

1 modulis ,,Pasakų terapija ir pasakų metaforinės asociatyvinės kortelės mokinių ugdymui ir psichinės sveikatos gerinimui‘‘.
2 modulis ,,Pasakų terapijos metodų nauda efektyviam planavimui‘‘.
3 modulis ,,Metaforiniai asociatyviniai paveikslėliai kūrybiškumo ir komunikavimo ugdymui‘‘.
4 modulis ,, Metaforiniai asociatyviniai paveikslėliai – priemonė judėti mažais žingsneliais didelio tikslo link‘‘.
5 modulis ,,Dailės terapijos metodai pozityviam bendravimui ir bendradarbiavimui ugdyti‘‘.


60 programa. ,,Vaikų ir mokinių tiriamoji veikla – praktinių seminarų ciklas‘‘. 40 akad. val. 2021-01-22 iki 2024-01-22.

1 modulis ,,Patyriminė veikla gamtamoksliniame ugdyme‘‘.
2 modulis ,,Mokymasis eksperimentuojant. STEAM veikla‘‘.
3 modulis ,,Kūrybiškumas organizuojant gamtamokslinį ugdymą‘‘.
4 modulis ,,Nuotolinis darbas ikimokyklinėje (ar pradinio ugdymo)įstaigoje.


61 programa. ,,Reflektyvaus mokymo(si) principų įgyvendinimas mokykloje. 40 akad. val. 2021-01-22 iki 2024-01-22.

1 modulis ,,Refleksija: kas, kam, kaip ir KODĖL?
2 modulis ,,Refleksijos duomenų grupavimas, reikšmių priskyrimas.
3 modulis ,,Darbas su refleksijų duomenimis‘‘.
4 modulis ,,Duomenimis grįstų pokyčių iniciavimas ir įgyvendinimas‘‘.


62 programa. ,,Andragoginių kompetencijų pagrindai‘‘.40 akad. val. 2021-02-01 -2024-02-01

1 modulis. ,,Andragogika kaip edukologijos mokslo dalis‘‘.
2 modulis. ,,Andragogo kompetencijų raiška besimokančiųjų ugdymui‘‘.
3 modulis. ,,Andragogo pagalbos suaugusiam besimokančiajam strategijos taikymo galimybės‘‘.


63 programa. ,,Mokytojo emocinis intelektas – mokyklos socialinio emocinio klimato pagrindas‘‘. 40 akad. val. 2021-02-05 iki 2024-02-05.

I modulis. ,, Asmeninių emocinių kompetencijų ugdymas‘‘.
II modulis. ,,Tarpasmeninių emocinių kompetencijų ugdymas‘‘.
III modulis. ,,Emocinių kompetencijų komandoje ugdymas‘‘.


64 programa. ,,Lietuvių literatūra mokykloje: kaip globaliame pasaulyje atverti mokiniams nacionalinę literatūrą ir kultūrą‘‘.40 akad. val. 2021-02-05 iki 2024-02-05.

I modulis. ,,Kuo svarbi tautosaka ir mitologija šiuolaikiniam mokiniui?
II modulis. ,,Literatūros klasika mokykloje (ugdymo ypatumai skirtinguose koncentruose)‘‘.
III modulis. ,,Tragiškoji Vytauto Mačernio karta (ugdymo ypatumai skirtinguose koncentruose)‘‘.
IV modulis. ,,Mokyklos dėmesio vertos knygos (naujausių literatūros kūrinių, knygų pristatymas, aptarimas, analizė ir interpretacijų galimybės)‘‘.
V modulis. ,,Literatūros kūrinys.Kaip jį atverti? Ugdymo ypatumai skirtinguose koncentruose‘‘.


65 programa. ,,Bendradarbiavimo gebėjimų tobulinimas mokyklos bendruomenėje, siekiant sėkmingai ugdyti ir telkti mokyklos bendruomenę‘‘. 40 akad. val. 2021-02-12 iki 2024-02-12.

1 modulis. ,,Mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo gebėjimų tobulinimas‘‘.
2 modulis. ,,Mokymosi bendradarbiaujant taikymas ugdymo(si) rezultatų gerinimui, savitarpio supratimui, organizacijos kultūros puoselėjimui‘‘.
3 modulis. ,,Kolegialus grįžtamasis ryšys, kaip pedagogų tarpusavio paramos, refleksijos ir tobulėjimo priemonė‘‘.


66 programa. ,,Mokyklų darbuotojų,koordinuojančių informacinių ir komunikacinių technologijų veiklą, kompetencijos tobulinimas‘‘. 80 akad. val. 2021-02-20 iki 2024- 02 -20.

1 modulis. ,,Ateities mokymas ir ugdymas:skaitmeninių mokymosi technologijų integracija ir kintantys poreikiai‘‘.
2 modulis. ,,Mokykla kaip besimokanti ir lyderiaujanti organizacija‘‘.
3 modulis. ,,Skaitmeninė kompetencija: įsivertink ir tobulėk‘‘.
4 modulis. ,,Veikmingas mokymasis skaitmeniniame amžiuje‘‘.
5 modulis. ,,Skaitmeniniai ištekliai: dalijimasis ir bendradarbiavimas‘‘.
6 modulis. ,,Profesinės raidos svarba ir galimybės‘‘.
7 modulis. ,,Įtraukiančios ir motyvuojančios vertinimo formos‘‘.
8 modulis. ,,Neformalusis ir savaiminis mokymasis‘‘.
9 modulis. ,,Mokymosi proceso analizė‘‘.
10 modulis. ,,Skaitmeninis turinys ir autorinės teisės‘‘.
11 modulis. ,,Skaitmeninis ugdymo turinys: kūrimas, perkūrimas, integravimas‘‘.
12 modulis. ,,Tinklaveikos vaidmuo mokykloje‘‘.
13 modulis. ,,Strateginė komunikacija ir partnerystės svarba‘‘.
14 modulis. ,,Fizinės ir virtualios mokymosi erdvės‘‘.
15 modulis. ,,Skaitmeninė infrastruktūra: galimybės ir įgyvendinimas‘‘


67 programa. ,,Pozityvus ir kūrybiškas ugdymas ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje‘‘. 40 akad. val. 2021-02-20 iki 2024-02-20.

1 modulis. ,,Darželis šiandien: sklandus darbas grupėse‘‘.
2 modulis. ,,Vaikų drausminimas be bausmių‘‘.
3 modulis. ,,Scenarijų kūrimo dirbtuvės: praktiški patarimai švenčių darželiuose organizavimui‘‘.
4 modulis. ,,Pozityvus, pagarbus ir kūrybiškas ugdymas ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje‘‘.
5 modulis. ,,Vaikų emocinis intelektas: kaip jį ugdyti?‘‘


68 programa. ,,Skaitmeninis raštingumas mokytojams: saugumas, mokymas ir mokymasis, raštingumo problemų sprendimas‘‘. 49 akad. val. 2021-02-20 iki 2024-02-20.

1 modulis. ,,Saugumas internete ir skaitmeninėje erdvėje‘‘.
2 modulis. ,,Skaitmeninis mokymas ir mokymasis‘‘.
3 modulis. ,,Skaitmeninio raštingumo problemų sprendimas‘‘.


69 programa. ,,Patyriminis ugdymas darželyje‘‘. 40 akad. val. 2021-02-20 iki 2024-02-20.

1 modulis. ,,Kas yra ugdymas per patyrimą ir kodėl jis svarbus ikimokykliniame amžiuje?‘‘.
2 modulis. ,,Patyriminio ugdymo metodai ir formos ikimokykliniame amžiuje‘‘.
3 modulis. ,,IT ir STEAM svarba ikimokykliniame ugdyme‘‘.
4 modulis. ,,Patyriminiai eksperimentai ikimokyklinukams‘‘.


70 programa. Perdegimo prevencija ir motyvacija dirbti pedagogo darbe pokyčių sąlygomis‘‘. 40 akad. val. 2021-02-20 iki 2024-02-24.

1 modulis. ,,Kaip sumažinti negatyvų pokyčių poveikį?‘‘.
2 modulis. ,,Kaip išsilaisvinti nuo neigiamų emocijų?‘‘.
3 modulis. ,,Perdegimo prevencija ir streso valdymas‘‘.
4 modulis. ,,Pozityvaus mąstymo lavinimas‘‘.
5 modulis. ,,Kaip įkvėpti save ir kitus darbui?‘‘


Kvalifikacijos tobulinimo kursai:

1. „Skaitmeninio raštingumo“ kursai. 80 akad. val.- 2022-01-04
2. „Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo programa“. 60 akad. val. 2022-04-03
3. ,,Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams, ketinantiems dirbti pagal priešmokyklinio ugdymo programą‘‘. 40 akad. val. 2022-04-16
4. ,,Mokytojų padėjėjoms –socialines ir didaktines kompetencijas‘‘. 40 akad. val.-2022-04-15
5. ,,Ikimokyklinių įstaigų auklėtojų padėjėjoms – socialines ir didaktines kompetencijas‘‘. 40 akad. val.-2022-04-15
6.„Vadybinių kompetencijų stiprinimo programa“. 200 akad. val.(4 sesijos).-2021-04-12
7. ,,Lietuvių kalbos kultūros kursai‘‘. 22 akad. val.
8. ,,Kursai mokytojams dalykininkams ketinantiems dirbti pagal ikimokyklinio ir pradinio ugdymo programą‘‘. 40 akad. val.


Programos vykdomos ne LR teritorijoje:

1. „Patirtinis ugdymas Lenkijos švietimo įstaigose“ 40 akad. val. 2. „Prasmingo mokinių, mokytojų ir tėvų bendradarbiavimo patirtis Latvijos švietimo įstaigose“. 24 akad. val.
3. „Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo patirtis Estijos švietimo įstaigose“. 40 akad. val.
4.,,Ukrainos švietimo sistemos ypatumai, užtikrinant tinkamą socialinį ir psichologinį ugdytinių mikroklimatą ir siekiant ugdymo kokybės“. 32 akad. val.
5. Edukacinių aplinkų panaudojimo ugdymui patirtis Lenkijos švietimo įstaigose.32 akad. val.
6. Rezultatais grįsto mokymo patirtis Estijos švietimo įstaigose.24 akad. val.
7. Mažosios Lietuvos istorinis kultūrinis paveldas – tautiškumo ir pilietiškumo ugdymui. 24 akad. val.
8. Lietuviškasis paveldas Baltarusijoje – pedagogų tarpdalykinei integracijai plėtoti. 24 akad. val.
Akimirkos iš mūsų gyvenimo


Vyksta registracija į renginius

  •    

Edukacinės patirties bankas

  •    

Mums svarbi Jūsų nuomonė

  •    


VšĮ Trakų švietimo centras kvieča savanoriauti


Kalendorius


GEGUŽĖ
Pr A T K Pn Š S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Darbo laikas

Pirmadienis 8:00 - 17:00
Antradienis 8:00 - 17:00
Trečiadienis 8:00 - 17:00
Ketvirtadienis 8:00 - 17:00
Penktadienis 8:00 - 15:45
Šeštadienis -
Sekmadienis -
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

VšĮ Trakų švietimo centras priima savanorius

  •